Podsumowanie projektu systemowego

W dniu 19.06.2015 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach przy Al. Niepodległości 3 (I piętro) zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca projekt systemowy. Podczas konferencji zostaną przedstawione zrealizowane działania projektowe w latach 2014/2015.Zapraszamy uczestników/czki projektu do uczestnictwa w konferencji.

Wyjazd integracyjny do kina

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach informuje uczestników projektu o wyjeździe do kina, który odbędzie się w dniu 5 czerwca 2015 r. Wyjazd odbędzie się o godz. 08:30 z Al. Niepodległości 3 (Parking znajdujący się przy biurze projektu). Wszelkie koszty związane z wyjazdem są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zainteresowane osoby prosimy o telefoniczne (85 716 61 00) lub osobiste potwierdzenie swojego uczestnictwa w wyjeździe do dnia 1 czerwca 2015 r. Zapraszamy.

Wyjazd integracyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach informuje uczestników projektu o wyjeździe integracyjnym, który odbędzie się w dniu 22 maja 2014 r. Trasa wyjazdu: Mońki - Białowieża - Mońki. Wyjazd odbędzie się o godz. 08:00 z Al. Niepodległości 3 (Parking znajdujący się przy biurze projektu). Wszelkie koszty związane z wyjazdem są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zainteresowane osoby prosimy o telefoniczne (85 716 61 00) lub osobiste potwierdzenie swojego uczestnictwa w wyjeździe do dnia 20 maja 2015 r. Zapraszamy.

Informacja kursy/szkolenia zawodowe w 2015 roku

Zostały podpisane umowy z firmami na realizację kursów/szkoleń zawodowych w ramach projektu. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące kurs/szkolenia: - kurs prawo jazdy kat. B
- kurs prawo jazdy kat. C
- kurs pomocy przedmedycznej

Uczestnicy/czki projektu o terminach i miejscu odbywania się kursów/szkoleń zawodowych zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zapraszamy uczestników/czki projektu do brania aktywnego udziału w kursach/szkoleniach.

Mediacje rodzinne

W miesiącu maju z 20 uczestnikami/uczestniczkami projektu rozpoczną się mediacje rodzinne. Uczestnicy/uczestniczki projektu o terminie i godzinie konsultacji zostaną poinformowani telefonicznie.

TSR - terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

W miesiącu marcu z uczestnikami zrekrutowanymi do projektu rozpocznie się terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Indywidualne spotkania przeprowadzone będą w wymiarze po 2 godziny na jednego uczestnika/czkę projektu.
Uczestnicy/uczestniczki projektu o terminie i godzinie konsultacji zostaną poinformowani telefonicznie.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

W miesiącu marcu 2015 roku w ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz autoprezentacji wobec pracodawcy w łącznym wymiarze 16 godzin/grupę. Warsztaty z 16 osobami (1 grupa) mają na celu zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu wypełniania formularzy aplikacyjnych, przygotowania CV oraz zwiększenia świadomości praw i obowiązków. Uczestnicy/czki projektu o terminie i miejscu odbywania się warsztatów zostaną powiadomieni telefonicznie.
Zapraszamy uczestników/czki projektu do brania aktywnego udziału w warsztatach.

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

W miesiącu lutym z uczestnikami projektu rozpocznie się trening kompetencji i umiejętności społecznych w wymiarze 16 godzin/grupę. Trening kompetencji i umiejętności społecznych zostanie przeprowadzony z 40 uczestnikami projektu (4 grupy). Uczestnicy/czki projektu o terminie i miejscu odbywania się treningu zostaną powiadomieni telefonicznie.
Zapraszamy uczestników/czki projektu do brania aktywnego udziału w treningu.

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz psychologiem

 

W miesiącu styczniu z uczestnikami projektu rozpoczęły się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz rozpoczęła się indywidualna konsultacja psychospołeczna z psychologiem. Spotkania z doradcą zawodowym oraz psychologiem przeprowadzone są w wymiarze po 2 godziny na jednego uczestnika/czkę projektu. Osoby zrekrutowane do projektu o terminie i godzinie konsultacji zostaną poinformowani telefonicznie.

Rekrutacja do projektu systemowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach informuje, iż od 2 stycznia 2015 roku prowadzi nabór uczestników do projektu systemowego "Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja".

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby bezrobotne,
 • zamieszkałe na terenie Powiatu Monieckiego,
 • będące w wieku aktywności zawodowej 15-64 lata,
 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu oferujemy min. bezpłatne:

 • kursy i/lub szkolenia zawodowe,
 • aktywizację zawodową w zakresie pracy, staży i praktyk w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach,
 • treningi, warsztaty, indywidualne poradnictwo,
 • mediacje rodzinne,
 • sfinansowanie turnusów (w przypadku osób niepełnosprawnych),
 • karnety na pływalnię, wyjazd integracyjny, wyjazd do kina.

Szczegółowe wymagania dotyczące uczestnictwa w projekcie, formularz zgłoszeniowy i regulamin rekrutacji dostępne są w Biurze Projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
Aleja Niepodległości 3, 19-100 Mońki
tel./fax 85 716 61 00
e-mail: pcpr_monki@wp.pl | www.pcpr.monki.pl

Wyjazd integracyjny do kina

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach informuje uczestników projektu o wyjeździe do kina, który odbędzie się w dniu 16 października 2014 r. Wyjazd odbędzie się o godz. 10:00 z Al. Niepodległości 3 (Parking znajdujący się przy biurze projektu). Wszelkie koszty związane z wyjazdem są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zainteresowane osoby prosimy o telefoniczne (85 716 61 00) lub osobiste potwierdzenie swojego uczestnictwa w wyjeździe do dnia 15 października 2014 r. Zapraszamy.

Wyjazd integracyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach informuje uczestników projektu o wyjeździe integracyjnym, który odbędzie się w dniu 12 września 2014 r. Trasa wyjazdu: Augustów - Studzienniczna - Wigry. Wyjazd odbędzie się o godz. 07:30 z Al. Niepodległości 3 (Parking znajdujący się przy biurze projektu). Wszelkie koszty związane z wyjazdem są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zainteresowane osoby prosimy o telefoniczne (85 716 61 00) lub osobiste potwierdzenie swojego uczestnictwa w wyjeździe do dnia 10 września 2014 r. Zapraszamy.

Informacja kursy/szkolenia zawodowe

W miesiącu lipcu zostały podpisane umowy z firmami na realizację kursów/szkoleń zawodowych w ramach projektu. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące kurs/szkolenia: - kurs prawo jazdy kat. B
- kurs prawo jazdy kat. C
- kurs pomocy przedmedycznej
- kurs opiekun osób starszych
- kurs kosmetyczny
- kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych

Uczestnicy/czki projektu o terminach i miejscu odbywania się kursów/szkoleń zawodowych zostaną powiadomieni telefonicznie. Zapraszamy uczestników/czki projektu do brania aktywnego udziału w kursach/szkoleniach.

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

W miesiącu lipcu z 90 uczestnikami projektu (6 grup) rozpocznie się trening kompetencji i umiejętności społecznych w wymiarze 16 godzin/grupę. Uczestnicy/czki projektu o terminie i miejscu odbywania się treningu zostaną powiadomieni telefonicznie. Zapraszamy uczestników/czki projektu do brania aktywnego udziału w treningu.

Działania o charakterze środowiskowym

Uczestnikom projektu zostały zakupione karnety na pływalnię. Zapraszamy uczestników/czki projektu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach po odbiór karnetów.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

W miesiącu lipcu 2014 roku w ramach projektu rozpoczęły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz autoprezentacji wobec pracodawcy w łącznym wymiarze 16 godzin/grupę. Warsztaty z 36 osobami (2 grupy) mają na celu zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu wypełniania formularzy aplikacyjnych, przygotowania CV oraz zwiększenia świadomości praw i obowiązków. Uczestnicy/czki projektu o terminach i miejscu odbywania się warsztatów zostaną powiadomieni telefonicznie.
Zapraszamy uczestników/czki projektu do brania aktywnego udziału w warsztatach.

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

W miesiącu kwietniu z uczestnikami projektu rozpoczęły się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz w wymiarze 2 godzin na jednego uczestnika/ę projektu. Osoby zrekrutowane do projektu o terminie i godzinie konsultacji zostaną poinformowani telefonicznie.

Indywidualna konsultacja psychospołeczna

W miesiącu kwietniu z uczestnikami projektu rozpoczęła się indywidualna konsultacja psychospołeczna z psychologiem w wymiarze 2 godzin na jednego uczestnika/ę projektu. Osoby zrekrutowane do projektu o terminie i godzinie konsultacji zostaną poinformowani telefonicznie.

Kolejna edycja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach rozpoczęło kolejną V edycję projektu pt. "Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja". Projekt skierowany jest do 90 osób w tym do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych. Realizowany jest w okresie od 03.02.2014 r. do 31.12.2014 r. i będzie obejmował zadania z zakresu:

a) aktywnej integracji w ramach, której uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:
- treningu kompetencji i umiejętności społecznych;
- mediacji rodzinnych;
- prelekcji zdrowotnych;
- indywidualnego doradztwa zawodowego;
- warsztatów aktywnego poszukiwania pracy oraz autoprezentacji wobec pracodawcy;
- aktywizacji zawodowej w zakresie pracy, staży i praktyk w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach będzie mieć zastosowanie jeżeli na etapie analizy predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu zostanie zdiagnozowana potrzeba zastosowania tego instrumentu;
- kursów i/lub szkoleń zawodowych;
- indywidualnej terapii psychospołecznej;
- dla osób niepełnosprawnych przewidziane jest sfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych;

b) pracy socjalnej;

c) działań o charakterze środowiskowym - planowany jest zakup karnetów na pływalnię, wyjazd do kina oraz wyjazd integracyjny;

d) zasiłków i pomocy w naturze - dla osób niepełnosprawnych przewidziane jest dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, dla osób usamodzielnianych planowana jest wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki.