e-Monki.pl    
katalog firm powiatu monieckiego

Archiwalne artykuły o Mońkach:

Dlaczego Śmieci Są Drogie, A Opłaty Rosną?


Wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stał się tematem, który zdominował wszystkie samorządy w całej Polsce.

W związku z tym, że poziom recyklingu przestał rosnąć (co oznacza, że nie segregujemy jak powinniśmy) zmiana Ustaw o odpadach, wpłynęła na podwyżkę cen. Gminy musiały przebudować mechanizm gospodarowania odpadami, co w efekcie spowodowało, iż cały ciężar finansowej odpowiedzialności spoczywa dziś na barkach samorządów i mieszkańców.

Na regulację cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wpływają m.in. następujące czynniki, które w konsekwencji generują wyższe opłaty mieszkańcom:
1. niska świadomość dotycząca kwestii recyklingu (co i dlaczego nadaje się do recyklingu);
2. wzrost produkcji śmieci;
3. wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska (potocznie nazywaną "opłatą środowiskową") która w kolejnych latach wzrastała następująco:
- w roku 2014 wynosiła 120,00 zł/1 tonę (Mg),
- w roku 2018 wynosiła 170,00 zł/1 tonę (Mg),
- w roku 2020 wynosiła 270,00 zł/1 tonę (Mg)
- w 2021r. za umieszczenie odpadów na składowisku trzeba będzie zapłacić - 302 zł/ tonę (Mg) - wzrost o 12%
4. wzrost cen energii elektrycznej;
5. wzrost wynagrodzenia minimalnego, czyli wzrost kosztów płacy;
6. wzrost cen paliw, co przekłada się na wzrost cen za odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców;
W 2020 r. koszt odbioru i transportu odpadów do zakładu zajmującego się zagospodarowaniem odpadów wynosił 280 zł/tonę. W 2021 r. koszt tej usługi wynosi 324 zł/tonę. Nastąpił wzrost kosztów za odbiór i transport o prawie 16 %. Wspomnieć też należy, że odpady z terenu Gminy Mońki trafiają w 3 miejsca, czyli: stacja przeładunkowa w Świerzbieniach oddalona o,4 km od miasta Mońki, gdzie trafiają odpady zmieszane, odpady segregowane w workach trafiają do Dolistowa Starego oddalonego o około 42 km, popioły i organika trafiają do Koszarówki oddalonej o około 34 km od gminy Mońki. To co nie jest już możliwe do przetwarzania, a jest kaloryczne trafia do Chełma do cementowni oddalonej o około 340km. Pozostałości z obróbki odpadów trafiają na kwaterę składowiska za których "leżakowanie" płaci się 302 zł/tonę (Mg) opłaty środowiskowej!!!!
7. Załamanie się rynków światowych zajmujących się przetwarzaniem odpadów i szeroko rozumianym recyklingiem.

Ponadto do kosztów przetwarzania odpadów dokładają się producenci opakowań, wprowadzanych na rynek – którzy nie pokrywają kosztów recyklingu.

Wzrost "opłaty środowiskowej" przyczynił się do wzrostu cen za przyjęcie 1 tony (Mg) odpadów na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. RIPOK. – jest to opłata za pozostałości z sortowania składowana na składowisku, którą odprowadzają zarządcy poszczególnych instalacji, ustalana bezpośrednio przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Jak wskazano powyżej wzrost opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie jest zależny od Gminy!

Opłaty za przyjęcie i zagospodarowanie 1 tony (Mg) najczęściej odbieranych od mieszkańców frakcji odpadów komunalnych na ZZO Koszarówka.Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty:
1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3. obsługi administracyjnej tego systemu;
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym.

System musi się BILANSOWAĆ, a Gmina nie może ze swoich środków dokładać do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, ani też czerpać zysków!

Urząd Miejski w Mońkach - Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Odpadami

Fotograficzne relacje z największych monieckich imprez

Startuj z nami   |   Napisz do nas   |   Dodaj bezpłatne ogłoszenie   |   Bezpłatny katalog firm   |   Zareklamuj się u nas

logo
2003-2021 © Copyright by e-Monki.pl
Wykorzystanie zdjęć publikowanych w portalu www.e-Monki.pl wymaga zgody redakcji portalu!