e-Monki.pl    
katalog firm powiatu monieckiego

Archiwalne artykuły o Mońkach:

Osobisty asystent


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach zaprasza do wzięcia udziału w programie pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021.:
1. Osoby niepełnosprawne.
2. Kandydatów na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021, jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i ma na celu zapewnienie wsparcia przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875)) zamieszkujących na terenie Gminy Mońki. Program przeznaczony jest dla 9 osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Mońki, w tym: 8 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 1 osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważne i 9 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

Program ma zapewniać:
1. Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
3. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

Usługi asystenta mają polegać w szczególności na pomocy w następujących czynnościach:
1. Wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
2. Zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
3. Załatwianiu spraw urzędowych;
4. Nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
5. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
6. Wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Usługi asystenta mogą świadczyć:
1. Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, (Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).
2. Osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
3. Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.
Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu, dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów jednakże łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do czasu pracy asystenta wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 min. Jeśli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 min. to usługa nie będzie finansowana w ramach Programu.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci bezpłatnych usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o wypełnienie „Karty zgłoszenia do programu” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia razem z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego.

Osoby zgłaszające się, jako kandydaci na asystentów osób niepełnosprawnych proszeni są
o wypełnienie "Karty zgłoszenia ASYSTENT” stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć lub przesłać listownie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 12, 19 – 100 Mońki.

Formularze kart zgłoszeniowych można otrzymać w siedzibie MOPS w Mońkach lub pobrać
ze strony – www.mops-monki.pl.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od dnia 16.03.2021r. do dnia 30.03.2021r. do godziny 15:00. Liczy się data wpływu do MOPS w Mońkach. Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku dużej ilości wniosków dotyczących uczestników programu, będą one rozpatrywane indywidualnie pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz głównych założeń programu. Informacja o zakwalifikowaniu do programu zostanie przekazana telefonicznie osobom zakwalifikowanym.

Załączniki:
Karta zgłoszeniowa uczestnik
Karta zgłoszeniowa opiekun

Fotograficzne relacje z największych monieckich imprez

Startuj z nami   |   Napisz do nas   |   Dodaj bezpłatne ogłoszenie   |   Bezpłatny katalog firm   |   Zareklamuj się u nas

logo
2003-2021 © Copyright by e-Monki.pl
Wykorzystanie zdjęć publikowanych w portalu www.e-Monki.pl wymaga zgody redakcji portalu!