e-Monki.pl    
katalog firm powiatu monieckiego

Archiwalne artykuły o Mońkach:

Podatek od spadków i darowizn


Izba Skarbowa w Białymstoku uprzejmie informuje, iż podatnicy podatku od spadków i darowizn spełniający określone warunki, do 18 lipca mają możliwości złożenia wniosków o wznowienie postępowania podatkowego w swoich sprawach i odzyskanie zapłaconego w tych sprawach podatku

Wspomniana wyżej możliwość związana jest z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2013 r. (sygn. akt P 43/11) dotyczącym niezgodności art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn z Konstytucją RP. Wspomniany artykuł, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., przewidywał miesięczny termin złożenia zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, które powinien był złożyć podatnik w sytuacji nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, by nie zapłacić od tego spadku podatku.

Podatnikom, którym wskutek przekroczenia miesięcznego terminu na złożenie zgłoszenia ustalono zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn, przysługuje prawo do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie tego podatku oraz uchylenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Wznowienie postępowania obejmować będzie tylko te przypadki, w których spełnione są łącznie następujące warunki:
- nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło w drodze dziedziczenia,
- śmierć spadkodawcy nastąpiła od dnia 1 stycznia 2007 r.,
- postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku uprawomocniło się w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. (zarejestrowano akt poświadczenia dziedziczenia w 2008 r.),
- wyłączną przesłanką ustalenia zobowiązania podatkowego było zgłoszenie nabytych rzeczy lub praw majątkowych naczelnikowi urzędu skarbowego z uchybieniem miesięcznego terminu określonego w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Wniosek o wznowienie postępowania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2013 r. do organu właściwego w sprawie wznowienia postępowania, a takim jest organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji.

Izba Skarbowa w Białymstoku uprzejmie informuje, iż nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia uchylenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, z zastrzeżeniem przepisów art. 76 Ordynacji podatkowej o zaliczeniu nadpłaty, m.in. na poczet zaległości podatkowych. Postępowania wszczęte na podstawie wniosków podatników będą przeprowadzone sprawnie i bez zbędnej zwłoki.


Fotograficzne relacje z największych monieckich imprez

Startuj z nami   |   Napisz do nas   |   Dodaj bezpłatne ogłoszenie   |   Bezpłatny katalog firm   |   Zareklamuj się u nas

logo
2003-2022 © Copyright by e-Monkipl
Wykorzystanie zdjęć publikowanych w portalu www.e-Monkipl wymaga zgody redakcji portalu!